Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na Światowy Dzień Pokoju

BŁOGOSŁAWIENI POKÓJ CZYNIĄCY
1.Każdy nowy rok niesie ze sobą oczekiwanie lepszego świata. Dlatego proszę Boga, Ojca ludzkości, by obdarzył nas zgodą i pokojem, aby wszyscy mogli zrealizować dążenia do życia szczęśliwego i dostatniego.
50 lat po rozpoczęciu Soboru Watykańskiego II, dzięki któremu umocniła się misja Kościoła w świecie, z otuchą stwierdzamy, że chrześcijanie, jako lud należący do Boga i z Nim zjednoczony, który pielgrzymuje pośród ludzi, angażują się w historię, dzieląc z nimi radości i nadzieje, smutki i trwogi,1 głosząc Chrystusowe zbawienie i promując pokój dla wszystkich.
Faktycznie w naszych czasach, które cechuje globalizacja, i jej pozytywne i negatywne aspekty, jak również wciąż trwające krwawe konflikty i zagrożenie wojny, konieczne jest odnowione i zgodne zaangażowanie w dążenie do wspólnego dobra, do rozwoju wszystkich ludzi i całego człowieka.
Niepokoją zarzewia napięć i konfliktów, spowodowanych przez rosnące nierówności między bogatymi a biednymi, dominację mentalności egoistycznej i indywidualistycznej, wyrażającej się również w pozbawionych reguł kapitalizmie finansowym. Oprócz różnych form terroryzmu i przestępczości międzynarodowej niebezpieczne dla pokoju są te formy fundamentalizmu i fanatyzmu, które wypaczają prawdziwą naturę religii, powołanej do sprzyjania jedności i pojednaniu między ludźmi.

Wykaz dokumentów potrzebnych do udzielenia sakramentów

CHRZEST: akt urodzenia dziecka (odpis), wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców, zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych.

I KOMUNIA ŚW.: metryka chrztu, uczestnictwo w katechezie i Mszy św.

BIERZMOWANIE: metryka chrztu, uczestnictwo w katechezie – opinia katechety, udział we Mszy św. oraz systematyczne życie sakramentalne.

MAŁŻEŃSTWO: aktualna metryka chrztu (data wystawienia do 3 miesięcy), dowody osobiste, ostatnie świadectwo katechizacji, świadectwo bierzmowania, zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej, zaświadczenie z USC (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągnął za sobą skutki cywilno-prawne) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

POGRZEB KATOLICKI: akt zgonu, zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitalna).