Apostolstwo modlitwy „MARGARETKA”

PODSTAWOWE ZASADY WŁĄCZENIA SIĘ W APOSTOLAT „MARGARETKA” Istota Apostolatu Apostolat „Margaretka” jest Apostolatem modlitwy za kapłanów, będącym odpowiedzią na prośbę Maryi Królowej Pokoju, objawioną przez Matkę Bożą Ojcu Jozo Zovko w Medziugorju. Istotą Apostolatu jest codzienna modlitwa w intencji imiennie wskazanych kapłanów przez konkretne osoby. Pierwsza „Margaretka” powstała w Medziugorje, obecnie grupy modlitwy za kapłanów są rozsiane na całym świecie, w tym w Polsce. Nazwa Nazwę swą Apostolat zawdzięcza kwiatkom margaretki. Symboliczny kwiat tworzy grupa siedmiu osób skupiona wokół kapłana objętego modlitwą. Jego imię/nazwisko/wpisane jest w centrum kwiatka a wokół niego na siedmiu płatkach imiona/nazwiska/ osób modlących się za niego. Zasady modlitwy „Margaretka” stawia sobie za cel wspieranie danego kapłana w jego dążeniu do świętości oraz w dobrym wypełnianiu powołania kapłańskiego w Kościele a po jego śmierci – pomaga Mu w czyśćcu. „Margaretka” jest wspaniałym Bożym dziełem – jest po prostu miłością Maryi i Kościoła do kapłanów.

Do Apostolatu może przyłączyć się każdy, kto pragnie być pełniej odpowiedzialny za Kościół. Jedynym warunkiem jest podjęcie wieczystego zobowiązania modlitwy za kapłana. „Margaretkę” tworzy 7 osób, w ten sposób każdego dnia ktoś modli się za kapłana wokół którego powstaje grupa modlitewna. Osoba, która pragnie utworzyć „Margaretkę” dobiera grupę pozostałych sześciu osób i powinna czuć się odpowiedzialna za dalsze istnienie „Margaretki”, więc powinna posiadać ich adresy i numery telefonów by w razie konieczności znaleźć kogoś na miejsce osoby zmarłej, ciężko chorej lub w inny sposób tracącej na stałe więź z grupą. Wystarczy, jeśli każda z 6 osób zobowiąże się w sumieniu wobec osoby odpowiedzialnej, do modlitwy w obranym dniu tygodnia za wybranego kapłana do końca swego życia. Każda z osób modli się indywidualnie, tam gdzie przebywa. Nie ma obowiązku zbierania się na wspólną modlitwę. Ważne jest to aby w każdym dniu kapłan był objęty modlitwą. Każda z osób może wchodzić także w skład innych „Margaretek”, obejmujących innych kapłanów oraz inne dni tygodnia. Zobowiązanie to może być złożone, jeśli wszystkim odpowiada sposób uroczysty, w Kościele przed ołtarzem, w obecności któregoś z księży, stawiającego pytania i otrzymującego odpowiedzi. Wówczas można się spodziewać szybkiego rozkwitu „Margaretek” w Parafii. Wystarczy jednak, jeśli „Margaretka” powstanie w ukryciu przed światem, nie ujawniając nawet nikomu nazwiska „swego” kapłan. Można objąć modlitwą np. kogoś kto zbłądził i nie wypełnia swego powołania. W każdej Kurii Diecezjalnej można się dowiedzieć o imiona takich kapłanów, nazwiska mogą pozostać nieujawnione. Modlitwy ofiarowane Bogu w danym dniu, pozostawia się do wyboru tworzącym „Margaretkę”. Najwspanialszą z nich byłby udział we Mszy Św. Może to być także dziesiątka Różańca Św., Droga Krzyżowa. modlitewne czytanie Pisma Świętego, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Koronka ku Czci Ducha Świętego. Zawinione zaniedbanie modlitwy za kapłana może być wyznane na spowiedzi, nigdy jednak nie będzie ono grzechem poważnym, zagradzającym drogę do Komunii Świętej. (ks.Adam Skwarczyński List do propagujących Apostolat Margaretka) Jeżeli ktoś umiera wcześniej niż kapłan , a istnieje możliwość zastąpienia tej osoby inną to można uczynić. Jeżeli nie, to przecież wierzymy w” świętych obcowanie” i ta osoba już z drugiej strony będzie się wstawiać za tym kapłanem. Jeżeli ksiądz umrze wcześniej, to kto wie czy nie potrzebuje on nadal naszej pomocy modlitewnej.

Modlitwy za kapłanów: O Jezu Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby uczynić ich rybakami dusz ludzkich, Ty, który pociągnąłeś ku Sobie ks………………. uczyń Go jeszcze gorliwszym swoim naśladowcą i sługą. Spraw, aby dzielił z Tobą pragnienie powszechnego zbawienia, dla którego na wszystkich ołtarzach ponawiasz Swoją Ofiarę. Ty o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawiać się za Twoim ludem, otwórz przed Nim nowe horyzonty, by dostrzegał świat spragniony światła prawdy i miłości; by był solą ziemi i światłością świata. Umacniaj Go Twoją mocą i błogosław Mu. Święci Patronowie, których czci ks………………., Waszej szczególnej opiece polecam Go dzisiaj. Proszę Cię abyś wstawiał się za Nim przed Bogiem i pomagał mu we wszystkich potrzebach. Spraw aby dochował Bogu wierności i owocnie pracował dla jego większej chwały. Maryjo strzeż Go przed wszelkim złem. Amen.

Koronka Medziugorska : Wierzę w Boga Ojca,7x(Ojcze Nasz,…Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu..) lub inna modlitwa wybrana przez osobę tworzącą „Margaretkę”. Propozycje przyrzeczenia :Boże w Trójcy jedyny i Maryjo, Królowo Pokoju, w ramach powstałego w parafii w Medziugorju Apostolatu „Margaretka” przyrzekam wieczystą modlitwę za księdza ………… moje przyrzeczenie zanurzam w chwalebnym Krzyżu Chrystusa i Niepokalanym Sercu Maryi. Amen.lub…(tekst ślubowania odczytuje kapłan celebrujący Mszę Świętą) :

„…Oto w dniu dzisiejszym, w święto ….. …… podejmujemy nieustającą modlitwę na terenie naszej parafii za kapłana ………… . W ten sposób odpowiadamy na apel Królowej Pokoju i Matki Kapłanów, proszącej o pomoc modlitewną dla wszystkich kapłanów całego Świata. Apostolat „Margaretka” obejmuje powoli obie półkule Ziemi. Dlatego dziś przed Najświętszym Sakramentem, przed Chrystusem Królem Wszechświata potwierdzamy gotowość modlitewnej opieki nad nimi. Pytam Was: Czy chcecie się modlić za kapłana ………….? , Czy będziecie się modlić w każdym dniu, przez całe życie prosząc o opiekę nad nim?, Czy obejmiecie ramionami Serca całe mozolne jego życie? , Dziękuję Wam w imieniu Najświętszego Serca Jezusa i Maryi, również w imieniu ks……….. którego otoczycie modlitewną troską. Dobrze jest składać przyrzeczenia przy wystawionym Najświętszym Sakramencie na głos lub cicho, w sercu, razem lub osobno. Można przy tym rękę położyć na sercu. Najważniejszą sprawą jest, aby uczynić to w całkowitej wolności serca. Wskazane jest, aby w czasie tego obrzędu przyrzeczenia obecni byli – o ile to możliwe – wspomniani kapłani, którym należy dać na pamiątkę blankiet „Margaretki”.W niektórych sytuacjach nie będzie możliwości zorganizowania wspólnego składania przyrzeczeń przez „siódemkę”, gdy np. Grupa jest rozproszona w różnych rejonach. W takim przypadku osoba, która organizuje „Margaretkę” umawia wszystkich zainteresowanych, aby w określony dzień osobiście złożyły Bogu i Maryi przyrzeczenia w miejscu swego przebywania i rozpoczęły modlitwę. Zewnętrznym znakiem przynależności do tego Apostolstwa jest otrzymanie blankietu z tekstem modlitwy za kapłana. Komplet blankietów tj.8 egz. ( dla siódemki i kapłana) oraz koronki z Medziugorja, można zamawiać w Redakcji Echo Maryi Królowej Pokoju, skr. Pocz. 17, 31-420 Kraków 73, tel/fax 484130350; 484126902, e-mail:echo@ceti.pl

„Margaretka” jest zatem wspaniałym Bożym dziełem – jest po prostu miłością Maryi i Kościoła do kapłanów.

PARAFIA W SULIKOWIE – APOSTOLAT MODLITWY ZA KAPŁANÓW

W Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulikowie z inicjatywy pewnej grupy parafian powstają pierwsze „Margaretki”. Ich zaangażowanie w założenie grupy było owocem zetknięcia z ideą Objawienia Matki Bożej w Medziugorju i postanowiły otoczyć modlitwą kapłanów posługujących w sulikowskiej parafii. Każdy z nas potrzebuje modlitwy, każdym razem gdy upadamy, grzeszymy, odwracamy się od Pana Boga potrzebujemy kapłana, żeby podniósł nas z upadku, potrzebujemy wsparcia duchowego. Bez kapłanów nie było by Eucharystii, bez kapłanów Jezus nie schodziłby z Nieba do nas grzeszników, żeby nam się ofiarować w Komunii Św., bez kapłanów nie doświadczylibyśmy cudu Sakramentu Pojednania. Myślę, że często nie doceniamy tego, jakimi łaskami Bóg obsypał Polskę dając nam tylu kapłanów.

Zdajemy sobie sprawę, iż każdy Pasterz jest odpowiedzialny za nas, by formować w ludziach sumienie – poprzez swoja cenną posługę. Jednak z przykrością stwierdzamy, że staje się często celem nienawiści szatana, który chce pozbawić tej mocy pasterza, za którym idzie lud, po prostu więcej go kusi, niż zwykłą osobę świecką, bo jeśli ten upadnie, niejako na oczach swych wiernych, to i one ulegną upadkowi, zgorszeniu. Jak wielu ludzi wręcz nienawidzi kapłanów, bo coś tam zrobili, łatwiej jest wybaczyć osobie świeckiej, niż duchownemu – bo tego nie powinien zrobić, wielu powiada, „że z ambony naucza a tak czy inaczej czyni”, łatwo jest zauważyć błędy kapłana aniżeli swoje. Zdajemy sobie też sprawę z tego, że jeżeli kapłanom nie pomożemy modlitwą, to będą łatwiej ulegali pokusom, które ich dręczą. Siłą jest tylko modlitwa! Każdy kapłan modli się za swoich parafian nawet za tych, którzy wyrządzili mu przykrość, a my? Czy my wstawiamy się za nimi do Boga i pragniemy ich zbawienia? Nasz ukochany Ojciec Św. powiedział „wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za powołania kapłańskie”. Weźmy sobie te słowa do serca i zacznijmy się w końcu modlić! Zróbmy takie „Margaretki” za księży, których znamy, podziwiamy i cenimy, ale nie tylko za tych, również za wszystkich kapłanów, którzy potrzebują tej modlitwy.

APOSTOLAT WIECZYSTEJ MODLITWY ZA KONKRETNYCH KAPŁANÓW.

Apostolat powstał dnia 22.06.2008r. w zgodzie z przyjętym Regulaminem (zamieszczonym na łamach Echa Medziugorja nr 142, 151A, 155). Opiekunem Apostolatu został ks. wikariusz Przemysław Durkalec. Regulamin ten m.in. obejmuje tok postępowania w powstaniu „Margaretki” i proponowane przyrzeczenia. Wierni przyrzekają, że przez całe życie w wybranym dniu tygodnia będą modlić się za konkretnego kapłana. Przyrzeczenia modlitwy w Kościele Parafialnym i Filialnym przyjmują obecni duszpasterze.

KALENDARIUM POWSTAŁYCH „MARGARETEK” w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulikowie

  • „Margaretka” za ks. Jerzego Adamczewskiego kapłana pochodzącego ze Studnisk Dolnych założona dnia 22.06.2008 r.przy Kościele Filialnym. Wieczystą modlitwę podjęli: Stefania Furmanowicz, Janina Buczko, Stanisława Tomczak, Regina Kiełbus, Julia Zarówna, Emilia Fleszar, Małgorzata Burzmińska.„Margaretka za ks. Janusza Kankiewicza – proboszcza parafii od roku 1998 r. założona 07.09.2008 r. Wieczystą modlitwę podjęli : Leonia Sitko, Barbara Dworzyńska ,Maria Kurek, Barbara Stachowska, Maria Sikorska, Irena Szczepńska, Wincenty Siciński.
  • „Margaretka” za ks. Przemysława Durkalec – wikariusza parafii w latach 2005 – 2010, założona 07,09,2008r Wieczystą modlitwę podjęły: Maria Polakowska, Albina Niedźwiecka, Krystyna Konopska, Maria Stec, Anna Przychodna, Daniela Rachańska, Danuta Bujnowska.
  • „Margaretka” za ks. Zbigniewa Wróbla – wikariusza parafii w latach 1984 – 1986 założona 07.09.2008r. Wieczystą modlitwę podjeły: Helena Szatkowska, Barbara Bieniek, Władysława Dziuroń, Ewa Drabko, Krystyna Mańczak, Krystyna Szatkowska z ul.Górnej, Krystyna Szatkowska z ul. Nowe Miasto.
  • „Margaretka” za ojca Oblata Arkadiusza Wieczorka, założona 07.09.2008r. Wieczystą modlitwę podjęli :Stefan Sitko, Joanna Ożarowska, Barbara Stachowska, Wiesława Sitko, Cecylia Marchwicka, Halina Krotofil, Maria Polakowska.
  • „Margaretka” za obecnego proboszcza Janusza Kankiewicza założona dnia 18.10.2009r. przy Kościele Filialnym. Wieczystą modlitwę podjęły: Maria Kowal, Maria Amrogowicz, Helena Antoniszyn, Teresa Suchecka, Elżbieta Nieradko, Teresa Robaszewska, Genowefa Kuc.”Margaretka” za ks. Wiesława Walendzika. Wieczystą modlitwę podjęli: Ania Radecka, Andrzej Biernacki, Agata Biernacka, Irena Ostopiuk, Edward Ostopiuk, Emilia Fleszar, Franciszek Fleszar.
  • „Margaretka” za ks. Adam Szpotańskiego wikarego parafii od 2010 r., założona dnia 10.10.2010 r. Wieczystą modlitwę podjęli: Genowefa Augustyniak, Ewa Jabłońska, Barbara Kulikowska, Rozalia Wilgosz, Wanda Muras, Kazimiera Grabowska, Krystyna Nita.
  • „Margaretka” za ks. Ludwika Soleckiego, kapłana pochodzącego z naszej parafii, założona dnia 10.10.2010 r. Wieczystą modlitwę podjęli: Wanda Podanowska, Stefan Sitko, Barbara Smoleńska, Stanisława Benedyk, Władysława Stańczak, Janina Dawibida, Władysław Szatkowski.
  • „Margaretka” za kl. Tomasza Musialskiego, kleryka przygotowującego się do święceń prezbiteratu, pochodzącego z naszej parafii, założona dnia 10.10.2010 r. Wieczystą modlitwę podjęli: Wanda Musialska, Zenon Musialski, Elżbieta Kasak, Sara Pawłowska, Justyna Tomczak, Kamila Małek, Daria Sawiniec
  • „Margaretka” za dk. Tomasza Metelicę przygotowującego się do święceń prezbiteratu, który odbywał praktykę duszpasterską w naszej parafii we wrześniu 2010 r., założona dnia 13.08.2011 r. Wieczystą modlitwę podjęli: Stanisława Benedyk, Zofia Włosek, Anna Marczyk, Justyna Tomczak, Kamila Małek, Sara Pawłowska, Marta Brzęk.

Wszystkich, którzy chcieliby przyłączyć sie do tego dzieła serdecznie zapraszamy do tworzenia kolejnych „Margaretek” i prosimy o kontakt z osobami odpowiedzialnymi za grupy: w Sulikowie tel.757787246 lub 757787486, w Studniskach z panią Stefanią Furmanowicz.