Towarzystwo przyjaciół WSD

Towarzystwo przyjaciół  Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej w Sulikowie.

Ojciec Święty Jana Pawła II w Adhortacji Apostolskiej „Pastores dabo vobis” z dnia 25 marca 1992r. Stwierdza: „Istnieje dziś szczególna konieczność, aby rozpowszechniło się i utrwaliło przekonanie, że troska o powołanie jest łaską i odpowiedzialnością powierzoną wszystkim bez wyjątku członkom Kościoła.
Sobór Watykański II bardzo wyraźnie stwierdził, że obowiązek budzenia powołań ciąży na całej społeczności chrześcijańskiej, która winna spełniać przede wszystkim przez życie w pełni chrześcijańskiej”(nr 41). Mając na względzie powyższe nauczanie Kościoła, Biskup Legnicki Tadeusz Rybak dnia 25 marca 1993r. powołał do życia Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego, którego celem jest zapewnienie koniecznego wsparcia duchowego i materialnego Wyższemu Seminarium Duchownemu.
Członkowie Towarzystwa winni troszczyć się o powołania kapłańskie, wspierać modlitwą i ofiarą Wyższe Seminarium Duchowne w Legnicy i rozwija w społeczeństwie zrozumienie i życzliwość dla tej ważnej organizacji.

Wskazania w sprawie Zakładania Kół Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej:

 • Członkiem Towarzystwa może być każdy, kto cieszy się dobrą opinią w swojej parafii i pragnie wspomagać Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej.
 • Członkiem Towarzystwa może być także instytucja lub przedsiębiorstwo, którego działalność nie sprzeciwia się wierze i moralności chrześcijańskiej.
 • Nabór członków towarzystwa może dokonywać się przez indywidualne zgłoszenia i przez za-proszenie przez Księdza Proboszcza, czy innych członków Towarzystwa.
 • Członków należy wpisywać do specjalnej księgi, w której można zapisywać również zobowiąza-nia: zobowiązania modlitwy (np. modlitwę codzienną, raz w tygodniu różaniec, Komunia Święta) i ofiary materialne (np. miesięczną kwotę wpłacaną na rzecz Seminarium Duchownego).
 • Członkowie otrzymują specjalną legitymację przy zapisywaniu względnie w terminie późniejszym.
 • Spośród członków Ksiądz Proboszcz wybiera prezesa Koła, którym powinien zostać członek cieszący się w środowisku dużym autorytetem, dobry chrześcijanin, odznaczający się duchem inicjatywy.
 • Członkowie wybierają spośród siebie sekretarza i skarbnika Koła.
 • Dniem spotkań członków Koła i modlitwy za Seminarium winien być pierwszy czwartek miesiąca, albo pierwsza sobota czy pierwsza niedziela miesiąca.
 • Spotkanie winno składać się: z modlitwy o powołania i w intencji Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, omówienie jakiegoś tematu z zakresu troski o powołania (dokumenty Vati-canum II nt. powołań, poszczególne rozdziały adhortacji „Pastores dabo vobis”). Można zorganizować spotkanie z przełożonymi Seminarium. Na spotkaniu należy omówić sprawy organizacyj-ne i zastanowić się nad możliwościami działania Koła w konkretnych warunkach życia parafii.
 • Członkowie Koła winni dbać, by w gablotkach parafialnych były podawane aktualne informacje o życiu WSD i odpowiedzialności za powołania.
 • Działalność Koła winna się zaznaczać szczególnie podczas Tygodnia Modlitw o powołania, je-siennej zbiórki na rzecz Seminarium i przy zbieraniu ofiar na wszystkich cmentarzach na terenie Diecezji w dzień Wszystkich Świętych.
 • Koło może organizować okresowe pielgrzymki do Sanktuariów naszej Diecezji lub innych w intencji powołań.
 • Zarząd główny Towarzystwa razem z Wyższym Seminarium Duchownym będzie przysyłał Kołom Parafialnym informacje i szczegółowe instrukcje dotyczące działalności Kół.
 • Każdego roku Wyższe Seminarium Duchowne zaprosi członków Towarzystwa albo przynajmniej jego przedstawicieli do Katedry na wspólną modlitwę i spotkanie z przełożonymi i alumna-mi Seminarium.
 • Za wszystkich dobrodziejów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej, a zwłaszcza za członków Towarzystwa odprawiana będzie Msza Święta w I czwartek miesiąca oraz co-dzienne modlitwy alumnów.

Koło Parafialne Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego

W ślad za tym dokumentem ówczesny ksiądz proboszcz Stanisław Polonis powołał Parafialne Koło Towarzystwa Przyjaciół WSD w naszej Parafii. Początkowo prace członków tego Towarzystwa polegały na rozprowadzaniu cegiełek, które wydało WSD w Legnicy, celem zebrania środków na przy-stosowanie spalonego budynku otrzymanego na Wyższe Seminarium Duchowne. W czerwcu 1996r. Przy wsparciu ks. proboszcza Andrzeja Płazy ożywiła się działalność Koła wzrosła liczba członków.

Zasadniczym celem naszego Koła stało się zapewnianie wsparcia duchowego i materialnego WSD i troska o rozwój powołań kapłańskich szczególnie z naszej parafii. Członkowie parafialnego Koła Towarzystwa Przyjaciół WSD realizują swoje zadania poprzez udział w mszach Świętych w każdy I czwartek miesiąca. W tym dniu w sposób szczególny członkowie modlą się w intencji kapłanów, alumnów przygotowujących się do sakramentu kapłaństwa i o nowe powołania do służby Bożej w Kościele. Również członkowie modlą się za wszystkich kapłanów w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu w każdy Wielki Czwartek. Ponadto w każdy I czwartek miesiąca są zbierane ofiary na WSD.

Działalność naszego Koła zaznacza się szczególnie podczas tygodnia modlitw o powołania ,jesiennej zbiórki na rzecz Seminarium przy zbieraniu ofiar na cmentarzach naszej parafii. Tradycyjnie każdego roku w niedzielę Dobrego Pasterza spotykamy się na wspólnej modlitwie i rozmowie z przełożony-mi i alumnami seminarium. Wszyscy są czytelnikami czasopisma wydawanego przez Alumnów WSD w Legnicy.

Obecnie Koło Towarzystwa liczy 60 członków. W skład członków wchodzą wierni z Kościoła Parafialnego jak i Filialnego, którzy uczestniczą w spotkaniach modlitewnych w Kościele Parafialnym.
Funkcje prezesa pełni Barbara Stachowska a funkcje skarbnika i zarazem zastępcy prezesa pełni Maria Polakowska.

Sulików, dnia 21.06.2010r.
Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowe naszego seminarium www.wsd.diecezja.legnica.pl